Herb Powiatu Gryfickiego
Strona główna

ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice

tel. 0 913 843 506 / 0 913 842 934
fax. 0 913 864 506

e-mail: sekretariat@pupgryfice.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Gryfice, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
367
 
82
 
19
 
153

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
E-formularze
Klub Pracy
Szkolenia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Gryfickiego

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

Informacje ogólne

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą według programu określonego w umowie. Zgodnie z obowiazującymi przepisami staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Do odbycia stażu przez okres nieprzekaczający 6-ciu miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale (są to bezrobotni pozostający w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (są to bezrobotni, którzy nie posiadają kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu),
 • bezrobotni bez doświadczenia zawodowego (są to bezrobotni, którzy nie posiadają doświadczenia uzyskanego w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy),
 •  bezrobotni bez wykształcenia średniego,
 •  bezrobotni samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 •  bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 •  bezrobotni niepełnosprawni.

Do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne w okresie do 12-stu miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 988,40 zł. brutto, wypłacane przez Urząd Pracy.

Od wypłacanego stypendium Urząd Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby skierowane do odbycia stażu korzystające ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.  W okresie odbywania stażu bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do lat siedmiu mogą korzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znaczego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Osoba bezrobotna moze przerwać staż, bez zwrotów jego kosztów, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku przerwania stażu przez osobę bezrobotną z własnej winy, następuje pozbawienie statusu bezrobotnego oraz zobowiązanie do zwrotów kosztów stażu.

Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna składa w Urzędzie Pracy sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią pracodawcy. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania sporządzonego przez bezrobotnego, Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Osoby kontaktowe:

Ewa Tomczyk, pokój nr 27
Eliza Gniewek, pokój nr 14

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,2 (ocen: 16)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:11 maja 2016 przez System Labor
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy

Facebook

Facebook